Công nghệ tích hợp dựa trên IT-BT

Nghiên cứu, dự báo xu thế phát triển, khả năng ứng dụng và đề xuất định hướng nghiên cứu cảm biến tích hợp với các thiết bị di động...
Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ tích hợp dựa trên IT - BT
01.01.2024

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ tích hợp dựa trên IT - BT

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vật liệu cấu trúc nano và cấu trúc nano đa tầng trong phát triển các cảm biến nano thế hệ mới có chất lượng cao định hướng ứng dụng giám sát sức khỏe, môi trường và nông nghiệp;...

Giới thiệu phòng Công nghệ tích hợp dựa trên Công nghệ sinh học - Công nghệ thông tin (IT - BT)
12.08.2021

Giới thiệu phòng Công nghệ tích hợp dựa trên Công nghệ sinh học - Công nghệ thông tin (IT - BT)

Nghiên cứu, dự báo xu thế phát triển, khả năng ứng dụng và đề xuất định hướng nghiên cứu cảm biến tích hợp với các thiết bị di động (điện thoại thông minh, mạng internet) ứng dụng trong giám sát sức khỏe và môi trường.