Công nghệ Thực phẩm

Nghiên cứu quy trình xử lý, chế biến, bảo quản nông sản nhằm nâng cao giá trị sử dụng, giá trị gia tăng, phục vụ sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu
Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thực phẩm
01.01.2024

Quy định chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thực phẩm

Nghiên cứu quy trình xử lý, chế biến, bảo quản nông sản nhằm nâng cao giá trị sử dụng, giá trị gia tăng, phục vụ sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu