Kỹ thuật Y sinh

Nghiên cứu, phát triển các vật liệu mới bao gồm vật liệu tự nhiên, kim loại, gốm và polymer với mục đích ứng dụng trong các thiết bị y tế hoặc làm vật liệu cấy ghép
Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kỹ thuật Y sinh
01.01.2024

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Kỹ thuật Y sinh

Nghiên cứu, phát triển các vật liệu mới bao gồm vật liệu tự nhiên, kim loại, gốm và polymer với mục đích ứng dụng trong các thiết bị y tế hoặc làm vật liệu cấy ghép