Vật liệu tiên tiến

Nghiên cứu và phát triển vật liệu tiên tiến hướng tới tương lai, vật liệu có hiệu suất cao, đa chức năng và có tính linh hoạt, các dạng vật liệu và thiết bị mới.