Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Vật liệu và thiết bị tiên tiến

Thứ hai, 01/01/2024 | 11:00

Nghiên cứu, phát triển vật liệu tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ cao (công nghiệp điện tử, bán dẫn, nông nghiệp thông minh…);

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Vật liệu và thiết bị tiên tiến

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Vật liệu và thiết bị tiên tiến

1. Chức năng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động chuyên môn về lĩnh vực Vật liệu tiên tiến.

- Thực hiện nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đào tạo nhân lực trình độ cao thuộc lĩnh vực khoa học công nghệ vật liệu.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất, xây dựng thuyết minh, tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh chuyên môn về vật liệu tiên tiến, vật liệu thông minh, vật liệu mới;

- Nghiên cứu, phát triển vật liệu tiên tiến phục vụ các ngành công nghệ cao (công nghiệp điện tử, bán dẫn, nông nghiệp thông minh…);

- Nghiên cứu phát triển công nghệ chế tạo vật liệu thông minh ứng dụng trong công nghệ cao;

- Nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ chế tạo vật liệu mới có tính năng đặc biệt ứng dụng cho các ngành công nghiệp;

- Cải tiến, giải mã và nội địa hóa các quy trình công nghệ trong sản xuất vật liệu tiên tiến, vật liệu thông minh, vật liệu mới;

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học, cán bộ chuyên môn;

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện giao.