Công nghệ Năng lượng và Môi trường

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải, công nghệ khử muối và phát triển hệ thống lọc nước.