Công nghệ Năng lượng và Môi trường

Nghiên cứu công nghệ xử lý nước sinh hoạt, xử lý nước thải, công nghệ khử muối và phát triển hệ thống lọc nước.
Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Năng lượng và Môi trường
01.01.2024

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Năng lượng và Môi trường

Nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế chất thải, phụ phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện của Việt Nam;.....