Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Năng lượng và Môi trường

Thứ hai, 01/01/2024 | 10:00

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm chủ quy trình công nghệ trong lĩnh vực công nghệ năng lượng và công nghệ môi trường...

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Năng lượng và Môi trường

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Năng lượng và Môi trường

1. Chức năng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động chuyên môn về lĩnh vực Công nghệ năng lượng và công nghệ môi trường.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất, xây dựng thuyết minh, tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì thực hiện các đề tài nghiên cứu, nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc lĩnh chuyên môn về nghiên cứu và phát triển công nghệ năng lượng và công nghệ môi trường;

- Nghiên cứu phát triển công nghệ năng lượng mới, năng lượng tái tạo thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng thông minh;

- Nghiên cứu và phát triển vật liệu mới định hướng ứng dụng công nghệ năng lượng;

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ lưu trữ và chuyển hóa năng lượng;

- Nghiên cứu tách chiết và thu hồi các kim loại quý, hiếm, sử dụng cho công nghệ vật liệu và công nghệ năng lượng;

- Nghiên cứu ứng dụng và làm chủ công nghệ sản xuất sạch, công nghệ thân thiện với môi trường, công nghệ xử lý nước thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, khí thải;

- Phát triển và làm chủ công nghệ màng, công nghệ khử mặn, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ xử lý nước nhiễm phèn và nhiễm mặn;

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ tái chế chất thải, phụ phẩm nông nghiệp phù hợp với điều kiện của Việt Nam;

- Nghiên cứu và phát triển công nghệ thu giữ, lưu trữ, chuyển hóa và sử dụng khí nhà kính;

- Phát triển và tích hợp các công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực quan trắc và bảo vệ môi trường;

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học, cán bộ chuyên môn;

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện giao.