Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu nâng cao hiệu suất quy trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa L.) qui mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên"

Thứ sáu, 04/08/2023 | 18:00

Nghiên cứu nâng cao hiệu suất quy trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa L.) quy mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên.

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ

Tóm tắt kết quả nghiên cứu đề tài khoa học cấp Bộ "Nghiên cứu nâng cao hiệu suất quy trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa L.) qui mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên"

1. Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu nâng cao hiệu suất quy trình chiết curcuminoid từ nghệ (Curcuma longa L.) quy mô pilot và xây dựng phương pháp xác định nguồn gốc curcuminoid tự nhiên.

2. Đơn vị chủ trì: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc

Cấp quản lý: Bộ Khoa học và Công nghệ

Chủ nhiệm: TS Vũ Văn Hà

3. Mục tiêu:

- Xây dựng được phương pháp phân tích nhằm phân biệt sản phẩm curcuminoid tự nhiên và tổng hợp.

- Xây dựng được quy trình chiết xuất và tinh chế sản phẩm curcuminoid ở quy mô pilot có hiệu suất ≥ 65% và chất lượng curcuminoid ≥ 93%.

 4. Kết quả đạt được:

- Xây dựng được phương pháp phân tích phân biệt curcuminoid tự nhiên và curcumin tổng hợp bằng kết hợp phân tích HPLC và phân tích đồng vị cacbon 14C

Phương pháp phân tích được thẩm định, đánh giá và đảm bảo độ ổn định. Các kết quả phân tích tin cậy. Phương pháp này giúp:

+ Phân biệt được nguồn gốc curcumin tự nhiên với mẫu tổng hợp (hiện có bán nhiều trên thị trường).

+ Xác định hàm lượng curcumin tự nhiên ở mẫu chứa từ 4,3 - 100% curcumin tự nhiên (tức với các mẫu chứa curcumin tổng hợp từ 95,7 - 0%). Tức là, Phương pháp nhận biết được cả những mẫu trộn lẫn curcumin tự nhiên với tổng hợp; và xác định được hàm lượng của curcumin tự nhiên hay tổng hợp trong đó.

+ Xác định những mẫu thành phẩm có chứa curcumin tự nhiên hay tổng hợp.

- Xây dựng được quy trình chiết xuất và tinh chế curcuminoid tự nhiên từ nghệ ở quy mô pilot 50kg dược liệu/mẻ, có hiệu suất ≥ 65%, hàm lượng curcuminoid ≥ 94,5 %.

Quy trình đã được thẩm định, đánh giá và đảm bảo độ ổn định: sản phẩm bột curcuminoid có độ tinh khiết trên 94,5 % và đã được xác nhận của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương.

5. Khả năng Chuyển giao, phát triển:

- Quy trình chiết xuất curcuminoid tự nhiên từ nghệ: quy mô 50 kg dược liệu/mẻ, hiệu suất chiết xuất 65%; curcumin đạt được có hàm lượng ≥ 94,5 %.

- Phương pháp (quy trình) phân biệt curcumin tự nhiên hay tổng hợp; xác định mẫu (bột, sản phẩm) có chứa curcumin tổng hợp hay không.

Sản phẩm curcuminoid (tự nhiên)