Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thông tin

Thứ hai, 01/01/2024 | 09:00

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong nông công nghiệp thông minh, chăm sóc sức khỏe, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin khác.

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thông tin

Quy định Chức năng, nhiệm vụ Phòng Công nghệ Thông tin

1. Chức năng

- Tham mưu cho Lãnh đạo Viện xây dựng định hướng phát triển và kế hoạch hoạt động chuyên môn về lĩnh vực Công nghệ thông tin: Phát triển các công nghệ thông tin và phần mềm trong đó ưu tiên trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật.

- Thực hiện các nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao.

2. Nhiệm vụ

- Đề xuất, xây dựng thuyết minh, tham gia tuyển chọn, xét giao trực tiếp nhiệm vụ khoa học và công nghệ, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực chuyên môn về nghiên cứu và phát triển các công nghệ thông tin và phần mềm trong đó ưu tiên lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và Internet vạn vật;

- Nghiên cứu, phát triển công nghệ thông tin ưu tiên ứng dụng trong trí tuệ nhân tạo, y tế và nông nghiệp thông minh;

- Xây dựng và triển khai các đề tài, nhiệm vụ khoa học, dự án, tư vấn dự án, hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực công nghệ thông tin;

- Tham gia đào tạo đại học, sau đại học, cán bộ chuyên môn;

- Tiếp nhận và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị;

- Thực hiện các công việc khác do Lãnh đạo Viện giao.