Một khuôn mặt 3 chiều mới dành cho người Việt Nam dựa trên Basel Face Model

Thứ bảy, 15/04/2023 | 16:00

Nhóm nghiên cứu VKIST đề xuất một hướng tiếp cận nhằm cải thiện độ chính xác của những khuôn mặt 3 chiều được tái tạo từ 1 ảnh bằng cách tạo ra mô hình mặt trung bình mới và huấn luyện mạng nơ-ron tích chập trên bộ dữ liệu tự thu thập.

Một khuôn mặt 3 chiều mới dành cho người Việt Nam dựa trên Basel Face Model

Một khuôn mặt 3 chiều mới dành cho người Việt Nam dựa trên Basel Face Model