Information technology

Nghiên cứu và phát triển giải pháp công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông nhằm ứng dụng trong thành phố và đô thị thông minh...