Biotechnology

Nghiên cứu, phát triển các hợp chất có đặc tính sinh học từ nguồn dược liệu Việt Nam để phát triển các sản phẩm.