Thứ sáu, 20/08/2021 | 10:00

Giới thiệu Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (Phần VII)

Việc sở hữu đầy đủ trang thiết bị hạ tầng nghiên cứu, cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật của các thiết bị nghiên cứu có ảnh quyết định tới tiêu chuẩn nghiên cứu của một tổ chức khoa học và công nghệ, do đó Chính phủ Hàn Quốc đang nỗ lực xây dựng và sử dụng ngân sách đầu tư thiết bị nghiên cứu một cách hiệu quả nhất.

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_1

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_2

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_3

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_4

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_5

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_6

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_7

[kist]-vkist-seollibjiwonkadeunyuseu-7pyeon_v2_210817_8

Bài liên quan

Bài liên quan