Thứ tư, 09/09/2020 | 09:00

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc thông báo danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Đợt 1 năm 2020

Ngày 24/9/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) ban hành Quyết định số 192/TB-VKIST về việc Phê duyệt danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển, không trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức Đợt 1, vị trí nghiên cứu viên năm 2020.
Thông báo: Xem tại đây
Danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển: Xem tại đây
Danh sách thí sinh dự kiến không trúng tuyển: Xem tại đây