Thứ hai, 31/08/2020 | 17:00

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nghiên cứu viên năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nghiên cứu viên năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nghiên cứu viên năm 2020

Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức nghiên cứu viên năm 2020

Căn cứ trên Thông báo số 125/TB-VKIST ngày 17/7/2020 về tuyển dụng nghiên cứu viên năm 2020;

Ngày 23/8/2020, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc (VKIST) ban hành Quyết định số 129/QĐ-VKIST về việc Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự (vòng 2) xét tuyển viên chức năm 2020 của VKIST.

1. Quyết định: xem tại đây

2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện: xem tại đây

3. Danh sách thí sinh không đủ điều kiện: xem tại đây

4. Danh sách thí sinh không nộp bản cứng phiếu đăng ký dự tuyển theo thông báo tuyển dụng: xem tại đây