Hàn Quốc hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ cho cán bộ Bộ Khoa học và Công nghệ

Khóa đào tạo lần này có sự tham gia của 63 học viên. Khóa đào tạo bao các nội dung: Khoa học, công nghệ và chính sách cải cách của Hàn Quốc do giáo sư Park Young- il, Đại học Iwha trình bày. Theo đó, các vấn đề được giáo sư Park Young- il trao đổi gồm chương trình R&D quốc gia, lịch sử hình thành của Chương trình R&D quốc gia của Hàn Quốc, R&D phục vụ các ngành công nghiệp và việc đầu tư cho R&D phục vụ các ngành công nghiệp.

Nội dung thứ 2 được đề cập đến là “Tình hình phát triển một số vấn đề đánh giá dự án Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ quốc gia” do ông Lee Sang- yup đến từ Viện Lập kế hoạch và Đánh giá về KH&CN Hàn Quốc (KISTEP) trình bày. Bài giảng giới thiệu về hệ thống khảo sát, phân tích và định giá các Chương trình R&D quốc gia, nghiên cứu khả thi cho việc lên kế hoạch và ngân sách về cơ chế thực hiện các Chương trình R&D quốc gia.


Bài và ảnh: Thu Thùy - Viện VKIST


  • Lượt xem: 4810

Liên kết