Danh sách nhân viên VKIST

I

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Thông tin liên hệ

1

Nguyễn Thị Thu Thùy - Viên chức

Email: ntthuthuy@most.gov.vn
Điện thoại: 0988061983      

2

Nguyễn Thị Anh Thư - Viên chức

Email: thu.nguyenanh83@gmail.com
Điện thoại: 0979093839

3

Trần Tuấn Thanh - Viên chức

Email: thanhtt@most.gov.vn
Điện thoại: 0982433485

4

Vũ Thành Trung - Cán bộ hợp đồng

Email: trungvkist@gmail.com
Điện thoại: 0976363968

5

Nguyễn Thị Huyền - Cán bộ hợp đồng

Email: huyenkist@gmail.com
Điện thoại: 0989082269

6

Nguyễn Thụy Sỹ - Cán bộ hợp đồng                                      

Email: synt081081@gmail.com
Điện thoại: 0983323481

II

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

 

III

NGHIÊN CỨU VIÊN

 

1

PGS. TS. Phương Thiện Thương

Email: ptthuong@most.gov.vn
Điện thoại: 0972872418

2

TS. Nguyễn Duy Tài

Email: ndtai2201@gmail.com
Điện thoại: 0969567982


  • Lượt xem: 313

Liên kết