Danh mục văn bản

TT

TÊN VĂN BẢN

SỐ/ KÝ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

TẢI XUỐNG

 A. LUẬT

1

Luật Khoa học và Công nghệ

29/2013/QH13

18/06/2013

tại đây

2

Luật Kế toán

88/2015/QH13

20/11/2015

tại đây

 B. HIỆP ĐỊNH

1

Hiệp định về viện trợ không hoàn lại giữa Chính Phủ Hàn Quốc và Chính Phủ Việt Nam

 

29/5/2009

tại đây

2

Thỏa thuận giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc về việc triển khai Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

09/09/2013

tại đây

3

Biên bản thỏa thuận giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

24/10/2014

tại đây

4

Biên bản thỏa thuận giữa Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc và Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho Dự án thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

29/09/2017

tại đây

 C. CẤP CHÍNH PHỦ

1

Quyết định về việc Phê duyệt danh mục Dự án "Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam do Chính Phủ Hàn Quốc tài trợ thông qua dự án ODA không hoàn lại

1238/QĐ-TTg

29/07/2013

tại đây

2

Quyết định về việc Phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc

63/QĐ-TTg

18/01/2017

tại đây

3

Nghị định về Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập

16/2015/NĐ-CP

14/02/2015

tại đây

4

Nghị định về việc Thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

50/2015/NĐ-CP

18/05/2015

tại đây

5

Nghị định về Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

54/2016/NĐ-CP

14/06/2016

tại đây

 D. CẤP BỘ

1

Thông tư liên tịch về Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng Ngân sách nhà nước

55/2015/TTLT

-BTC-BKHCN

22/04/2015

tại đây

2

Thông tư liên tịch về Quy định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

27/2015/TTLT

-BKHCN-BTC

30/12/2015

tại đây

3

Thông tư về Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

33/2014/TT-BKHCN

11/06/2014

tại đây

4

Quyết định về việc Phê duyệt Chủ đầu tư Dự án xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

1494/QĐ-BKHCN

18/06/2015

tại đây

5

Quyết định về Quy định một số định mức xây dựng, phân bổ dự toán kinh phí áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ, cấp cơ cở của Bộ Khoa học và Công nghệ

2392/QD-BKHCN

15/09/2015

tại đây

6

Thông tư về Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính Phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

01/2017/TT-BKHCN

12/01/2017

tại đây

7

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

1131/QĐ-BKHCN

11/05/2017

tại đây

8

Thông tư về Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

08/2017/TT-BKHCN

26/06/2017

tại đây

9

Quyết định về việc Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam -Hàn Quốc tại Việt Nam

2958/QĐ-BKHCN

30/10/2017

tại đây

10

Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính đặc thù của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

3114/QĐ-BKHCN

09/11/2017

tại đây

11

Quyết định về việc Thay đổi Chủ đầu tư dự án Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam từ Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

238/QĐ-BKHCN

02/01/2018

tại đây

12

Quyết định về việc Điều chuyển Ban Quản lý Dự án Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc tại Việt Nam từ Ban Quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc cho Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

239/QĐ-BKHCN

02/01/2018

tại đây

13

Thông tư về Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí

102/2012/TT-BTC

21/06/2012

tại đây

14

Thông tư về Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, tổng điều tra thống kê quốc gia

109/2016/TT-BTC

30/06/2016

tại đây

15

Thông tư về Quy định về quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài

111/2016/TT-BTC

30/06/2016

tại đây

16

Thông tư về Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị

40/2017/TT-BTC

28/04/2017

tại đây

17

Thông tư về Quy định việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập

90/2017/TT-BTC

30/08/2017

tại đây

18

Thông tư về Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại việt nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại việt nam và chế độ tiếp khách trong nước

71/2018/TT-BTC

10/08/2018

tại đây

19

Thông tư hướng dẫn Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

107/2017/TT-BTC

10/10/2017

tại đây

 E. KHÁC

1

Quyết định về việc Thành lập Ban quản lý dự án Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc tại Việt Nam

64/QĐ-CNCHL

14/04/2016

tại đây

2

Quyết định về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án Hợp tác xây dựng Viện KH& CN VN-HQ tại VN

92/QĐ-CNCHL

27/05/2016

tại đây

3

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ

A- 2122

30/08/2019

tại đây


  • 18/08/2019 09:21