Thông tin chung

VKIST là viện nghiên cứu trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hàn Quốc. Dự án “Hợp tác xây dựng Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc" tại Việt Nam do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ và giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ quản của dự án.

Cơ chế hoạt động:

  • Tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

  • Viện nghiên cứu & phát triển (R&D) công nghệ công nghiệp

  • Viện nghiên cứu và phát triển theo cơ chế hợp đồng

  • Viên nghiên cứu  áp dụng cơ chế tự chủ tài chính

Vị trí của VKIST trong hệ thống đổi mới quốc gia (NIS)

Hoạt động R&D tập trung khai thác công nghệ công nghiệp đáp ứng nhu cầu của thị trường trong +/-5 năm


  • 15/08/2019 01:00