Danh sách nhân viên VKIST

I

 NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Thông tin liên hệ

1

 Nguyễn Thị Thu Thùy - Viên chức

Email: ntthuthuy@most.gov.vn

2

 Nguyễn Thị Anh Thư - Viên chức

Email: thu.nguyenanh83@gmail.com

3

 Trần Tuấn Thanh - Viên chức

Email: thanhtt@most.gov.vn

4

 Vũ Thành Trung - Cán bộ hợp đồng

Email: trung.vkist@gmail.com

5

 Nguyễn Thị Huyền - Cán bộ hợp đồng

Email: huyenvkist@gmail.com

6

 Nguyễn Thụy Sỹ - Cán bộ hợp đồng

Email: synt081081@gmail.com

7

 Trần Thùy Anh - Cán bộ hợp đồng

Email: tranthuyanh01@gmail.com

8

 Mai Thế Định - Viên chức

Email: dinhmt.vkist@gmail.com

II

 NGHIÊN CỨU VIÊN

 

1

 PGS. TS. Phương Thiện Thương

Email: ptthuong@most.gov.vn

2

 TS. Nguyễn Duy Tài

Email: ndtai2201@gmail.com

3

 Th.s. Phạm Duy Học

Email: hocphamtoyo@gmail.com

4

 Vũ Văn Hà

Email: vuharennes@gmail.com

5

 Nguyễn Đức Hùng

Email: duchungnguyen1310@gmail.com

6

 Ngô Việt Anh

Email: ngovietanhit@gmail.com

7

 Lưu Tuấn Khanh

Email: sputnhic@gmail.com

8

 Nguyễn Minh Trúc

Email: Trucnm29@gmail.com

 


  • 09/08/2019 12:27