Đang lắp dựng cốt thép cốt pha phần sàn tầng 3 còn lại và cột tầng 4 của nhà chính và nhà nghiên cứu 1. Đã hoàn thiện đổ bê tông sàn tầng 4, đang lắp dựng cốt thép cốt pha cột và sàn mái nhà nhà nghiên cứu 2. Đang lắp dựng cốt thép cốt sàn tầng 4 nhà nghiên cứu 3


Đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cột tầng 2 và sàn tầng 3 nhà chính, NC1. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha sàn 4 nhà NC2. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cột tầng 3, sàn tầng 4 nhà NC3.


Hiện đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cột tầng 2 và sàn tầng 3 nhà chính, nhà NC1; lắp dựng cốt thép cốt pha sàn 4 nhà NC2; lắp dựng cốt thép cốt pha cột tầng 3, sàn tầng 4 nhà NC3 .


Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho nửa còn lại của sàn tầng 2 nhà chính, nhà nghiên cứu 1. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho 1/3 còn lại của sàn tầng 2 nhà nghiên cứu 3. Đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho sàn tầng 3 nhà nghiên cứu 2.


Nhà chính đang lắp dựng cốt thép và ván khuôn tường tầng 1 và sàn tầng 2. Nhà nghiên cứu 1 đang lắp dựng cốt thép cốt pha cho tường tầng 1. Nhà nghiên cứu 2 và 3 đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cho sàn tầng 2. Tiếp tục đổ bê tông hầm kỹ thuật khoảng giữa các tòa nhà. Trung tâm máy 2 đang lắp dựng...


Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đã hoàn thiện đổ bê tông cột tầng 1, tiếp tục đổ bê tông tường tầng 1. Nhà chính đang lắp dựng cốt thép và ván khuôn sàn tầng 2. Nhà nghiên cứu 1 đang lắp dựng cốt thép sàn tầng 1. Nhà nghiên cứu 2 và 3 đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cho sàn tầng 1 và cột tầng 1. Hầm...


Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đã hoàn thiện đổ bê tông cột tầng 1, đã đổ bê tông 1 phần tường tầng 1 và đang hoàn thiện cốt thép, cốt pha phần còn lại. Nhà nghiên cứu 2 và 3 đã hoàn thiện đổ bê tông móng, giằng cổ cột, đang lắp dựng cốt thép, cốt pha cho cột tầng 1. Hầm kỹ thuật đang được hoàn thiện...


Nhà chính và nhà nghiên cứu đã hoàn thiện cột tầng 1. Tường tầng 1 đang lắp đặt cốt thép và ván khuôn. Nhà Nghiên cứu 2 và 3: đã hoàn thành móng, đang làm cốt thép cốt pha dầm cổ cột và làm cốt thép cột. Hầm kỹ thuật: đang đổ bê tông vách hầm.


Cập nhật tiến độ xây dựng tuần 3 tháng 3 năm 2019: Nhà chính và nhà nghiên cứu 1 đang đổ cột tầng 1; nhà nghiên cứu 2 và 3 đang đổ móng; hầm kỹ thuật đang đào và đổ bê tông lót.


Tiến độ xây dựng tuần 2 tháng 3 (cập nhật đến ngày 14/3/2019)


Liên kết