Danh mục văn bản

TT

Tên văn bản

Số/ký hiệu

Ngày ban hành

Tải xuống

A. Cấp Chính phủ

1

Nghị định về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

50/2015/NĐ-CP

18/5/2015

tại đây

B. Cấp Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST)

1

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

1131/QĐ-BKHCN

11/5/2017

tại đây

2

Quyết định về việc ban hành Quy chế tài chính đặc thù của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc

3114/QĐ-BKHCN

09/11/2017

tại đây

 


  • 18/08/2019 09:21