Ngày 21 tháng 11 năm 2017

"Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đang bước đi những bước đầu tiên để xây dựng một viện nghiên cứu và phát triển mới (NC&PT). Viện VKIST là tổ chức khoa học công nghệ công lập (KH&CN) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN). Nhiệm vụ của Viện là áp dụng công nghệ tiên tiến gắn liền với nền công nghiệp và sự phát triển kinh tế bền vững.

VKIST sẽ trở thành người dẫn đầu về cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường, nghĩa là hoạt động NC&PT sẽ là cầu nối khoảng cách giữa nhu cầu công nghệ và các giải pháp thực tế cho doanh nghiệp trên thị trường. Viện VKIST sẽ dùng hết khả năng để giúp ngành công nghiệp tăng cường khả năng hấp thụ công nghệ mới, tham gia và chuyển sang chuỗi giá trị toàn cầu với giá trị gia tăng cao hơn để cạnh tranh. Bằng cách này, Viện VKIST có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa và chuẩn bị cho nền công nghiệp 4.0.

Nhiệm vụ đầu tiên là thành công hoàn thành dự án ODA đúng thời hạn. Tuy nhiên, việc thiết lập một nền tảng vững chắc cũng quan trọng đối với tăng trưởng bền vững trong tương lai. Để đạt được các mục tiêu này, Viện VKIST sẽ nỗ lực hơn nữa để tổ chức và hoàn thiện mọi hoạt động quản lý. Xây dựng năng lực sẽ gắn liền với việc thiết lập hệ thống hoạt động; phát triển nhân sự và mua sắm cơ sở hạ tầng NC&PT hiện đại.

Tất cả những thách thức trên đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các viện NC&PT công lập KH&CN ở Việt Nam và nước ngoài. Viện VKIST đang tìm kiếm sự hỗ trợ, động viên và lấy làm hân hạnh chào đón cộng đồng KH&CN tham gia vào cuộc hành trình phát triển nền công nghệ công nghiệp.”

 VIỆN TRƯỞNG

VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC

TS. KUM DONGWHA

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      Ngày 21 tháng 11 năm 2017

           “Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) đang bước đi những bước đầu tiên để xây dựng một viện nghiên cứu và phát triển mới (NC&PT). Viện VKIST là tổ chức khoa học công nghệ công lập (KH&CN) trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (Bộ KH&CN). Nhiệm vụ của Viện là áp dụng công nghệ tiên tiến gắn liền với nền công nghiệp và sự phát triển kinh tế bền vững.

VKIST sẽ trở thành người dẫn đầu về cung cấp giải pháp công nghệ cho người chiến thắng thị trường, nghĩa là hoạt động NC&PT sẽ là cầu nối khoảng cách giữa nhu cầu công nghệ và các giải pháp thực tế cho doanh nghiệp trên thị trường. Viện VKIST sẽ dùng hết khả năng để giúp ngành công nghiệp tăng cường khả năng hấp thụ công nghệ mới, tham gia và chuyển sang chuỗi giá trị toàn cầu với giá trị gia tăng cao hơn để cạnh tranh. Bằng cách này, Viện VKIST có thể đóng vai trò chủ đạo trong việc thúc đẩy công nghiệp hóa và chuẩn bị cho nền công nghiệp 4.0.

Nhiệm vụ đầu tiên là thành công hoàn thành dự án ODA đúng thời hạn. Tuy nhiên, việc thiết lập một nền tảng vững chắc cũng quan trọng đối với tăng trưởng bền vững trong tương lai. Để đạt được các mục tiêu này, Viện VKIST sẽ nỗ lực hơn nữa để tổ chức và hoàn thiện mọi hoạt động quản lý. Xây dựng năng lực sẽ gắn liền với việc thiết lập hệ thống hoạt động; phát triển nhân sự và mua sắm cơ sở hạ tầng NC&PT hiện đại.

Tất cả những thách thức trên đòi hỏi sự cộng tác chặt chẽ với các viện nghiên cứu, các viện NC&PT công lập KH&CN ở Việt Nam và nước ngoài. Viện VKIST đang tìm kiếm sự hỗ trợ, động viên và lấy làm hân hạnh chào đón cộng đồng KH&CN tham gia vào cuộc hành trình phát triển nền công nghệ công nghiệp.”

                                                                                 VIỆN TRƯỞNG

                                                                                      VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC

 

 

                                                                              TS. KUM DONGWHA

                                                                                                                                                                                                           

 

Viện là tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Chính phủ thành lập theo quy định tại Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Viện có chức năng nghiên cứu ứng dụng và phát triển công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực định hướng công nghệ phục vụ các ngành công nghiệp; cung cấp dịch vụ kỹ thuật tiên tiến và nguồn nhân lực công nghệ, kỹ thuật trình độ cao cho các doanh nghiệp và các ngành, lĩnh vực kinh tế - kỹ thuật.

Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về việc thành lập Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc.

Quyết định số 1131/QĐ-BKHCN ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam – Hàn Quốc.

LÃNH ĐẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM – HÀN QUỐC

Viện trưởng
Kum Dongwha